L’estudi tafonòmic dels ossos

Vitrina 11
La tafonomia estudia la transferència de matèria i/o informació paleobiològica de la Biosfera a la Litosfera. En el cas dels conjunts ossis presents en els jaciments arqueològics és important conéixer els processos a què s’han vist sotmesos les restes (biòtiques o abiòtiques) per a poder determinar els agents d’aportació: cultural (humà) o natural (mort natural o per depredadors no humans).
Back to top