Cova del Parpalló. Gandia. 1929

06-06-192921-07-1929
"La major activitat del Servei s'ha dedicat enguany (...) a la Cova del Parpalló, del terme de Gandia, en el seu llímit en el de Barig, al capdamunt d'un brau barranc pròxim al cim de Monduber."

"La Direcció encomanà l'excavació al Subdirector, l'erudit Catedràtic, D. Luis Pericot i a D. Mariano Jornet, (...) havent durat els treballs des del 6 de Juny al 21 de Juliol, explorant-se una zona de 3 metros de fondària, mija, i garbellant-se cuidadosament uns 250 metros cúbics de terra..."

Entre els materials trobats es conten "algun arpó d'os, de tipo magdalenià; numerosos punxons de lo mateix i un que dona l'impressió de fusta, veent-se entre aquells prou amb la base bisellada simple o doblement; una peça també d'os, plana convexa, amb adorns incisos llineals i en zig-zag. Entre les numerosíssimes restes d'animals (...) es manifesten els de cérvol, cabra, bou i alguns carnivors. Els sílex trobats ho han segut en tal quantitat, que s'ha calculat s'acosten als 10.000 els llaurats, entre ells 1.000 son delicades aïnes..."

"Pero el que situa aquest jaciment a l'alçada dels magdalenians mes coneguts son les numeroses mostres d'art mobiliari que acaba de donar. Al voltant de 100 llosetes, d'elles unes 60 amb gravats de cavall, cérvols, cabres, porcs senglars, bous i altres animals inclassificables, i les restes amb diverses i variades composicions llineals, formen un dels mes importants lots coneguts d'obres pertanyents a l'art del paleolític superior"

"L'importància científica extraordinaria d'aquesta excavació es evident, podent estar segura la Diputació provincial valenciana d'haver realisat en ella un dels mes interessants aportaments espanyols per a l'estudi de la Prehistòria en general..."

(La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1929: 6-7)
Back to top